Artiklar

Vem bekämpar Sanningen?


Dr. Herbert Hillel Goldberg

Gud är sanning! I den bok som innehåller hans ord medvetandegörs vi om Sanningen. Det judiska folket är Guds personliga egendom (5 Mos. 7:6). Världen över identifieras judarna som Bokens folk. Ingenstans uttrycks motståndet och kampen mot Gud – Sanningen – starkare än i de internationella negativa attityderna gentemot judarna. Detta ämne kan fylla volymer, men jag kommer att begränsa mig till två sidor med fokus på dagsläget.

”Ni som räddat er undan svärdet, ge er av, stanna inte! Kom ihåg HERREN i fjärran land och låt Jerusalem vara i era hjärtan!” (Jer. 51:50)

Ett av många profetiska uttalanden om judarnas återvändande hem från hela världen och Israels lands återuppbyggnad är: ”Så säger HERREN: Än en gång skall man på denna plats som ni säger vara öde, utan vare sig människor eller djur, här i Juda städer och på Jerusalems gator som är tomma på både män-niskor, invånare och djur, ja, här skall man åter höra rop av fröjd och rop av glädje, rop för brudgum och rop för brud, och röster av dem som säger: ’Tacka HERREN Sebaot, ty HERREN är god och hans nåd varar i evighet’” (Jer. 33:10-11).

Kan inte världen se vad som händer? Förmår inte ens bibeltroende kristna känna igen det? I århundraden var hela Israels land ofruktbar ödemark och övergivna städer. Men det som redan idag existerar är nästintill obeskrivbart annorlunda. Landet har återupplivats, är grönt, blomstrande och bär frukt som t.o.m. exporteras över hela världen. I Judéens städer och på Jerusalems gator gläds ungdomar och leker barn. I parkerna firas bröllop. Allt detta vill fienden göra om intet.

Profeterna förebådade judarnas världsvida förskingring, förorsakad av synd, vanvård av änkor och föräldralösa, hednaäktenskap och förförelse till avgudadyrkan. Och därför tillät Gud straffet. Men hans bedömning av resultatet är: ”Så säger HERREN Sebaot: Jag nitälskar för Jerusalem och brinner av nit för Sion. Jag är mycket vred på hednafolken som sitter så säkra, ty medan jag endast var lite vred hjälpte de ondskan att förökas” (Sak. 1:14-15). Enligt den hebreiska originaltexten var Gud bara lite arg på Israel, men hednafolken gick för långt genom sin förföljelse.

Förskingringen hade ändå två positiva följder: 1) Judarna blev ett ljus för folken och 2) de lyckades överleva (därför att de var utspridda i många olika länder).

”Ni som räddat er undan svärdet, ge er av, stanna inte! Kom ihåg HERREN i fjärran land och låt Jerusalem vara i era hjärtan!” (Jer. 51:50). Det judiska folkets längtan efter att återvända till Jerusalem och till sitt fäderneärvda fosterland har fått sin uppfyllelse. Vilket underbart bevis på Sanningen!

Men Guds fiender, anförda av lögnens fader (Joh. 8:44), kämpar fortfarande mot Sanningen. De önskar förinta Guds utvalda folk (vilket Iran klart och tydligt deklarerar). Och de vill försätta Jerusalem, för tillfället åtminstone en del av staden, under en främmande gudoms styre. Och Judéen vill de förvandla till en andra palestinsk stat, i vilken ingen jude kommer att tillåtas (enligt den palestinska myndighetens ordförande Mahmoud Abbas version av apartheid).

Men i Sanningens bok läser vi: ”Så säger HERREN: Jag skall vända åter till Sion för att bo mitt i Jerusalem, och Jerusalem skall kallas ’sanningens stad’ och HERREN Sebaots berg ’det heliga berget’” (Sak. 8:3).

Jerusalem är världens centrum: ”Detta är Jerusalem som jag har satt mitt ibland hednafolken med länder runt omkring” (Hes. 5:5). Härifrån skall Messias regera över hela världen: ”Alla hednafolk skall strömma dit. Ja, många folk skall gå iväg och säga: ’Kom, låt oss gå upp till HERRENS berg, till Jakobs Guds hus. Han skall undervisa oss om sina vägar, så att vi kan vandra på hans stigar.’ Ty undervisning skall gå ut från Sion, HERRENS ord från Jerusalem” (Jes. 2:2-3). ”Men om någon av jordens folkstammar inte drar upp till Jerusalem för att tillbe konungen, HERREN Sebaot, skall inget regn komma över dem” (Sak. 14:17).

Och det judiska folket skall bestå i evighet: Gud kal-lar t.o.m. solen, månen, stjärnorna, havet och hela universums och himlens ordning som garanter för att Israels efterkommande skall bestå som ett folk inför honom (se Jer. 31:35-37). Vem förmår framgångsrikt kämpa mot detta?

Ingen bibeltroende borde ha någon svårighet att välja den segrande sidan.