Artiklar

Har judar för mycket makt och inflytande?


En av de genom årtusendena mest seglivade beskyllningarna mot judar är att de har för mycket makt och inflytande.

Från Farao till Hitler och till nutida amerikanska kongressmedlemmar har det ständigt funnits antisemiter som motiverat sitt judehat med påståenden om att judarna har alltför stor makt; de kontrollerar bankerna (pengarna), nyhetsmedia (den allmänna opinionen) och filmbranschen (konsten), hävdar man idag.

Judar har bekämpat dessa falska anklagelser, men trots stöd av uppenbara fakta (t.ex.: Om nu judar kontrollerar nyhetsmedia, varför är dessa då så fientligt inställda mot Israel?) har det varit en fruktlös kamp.

Kan det vara så att judar inte har tillräcklig makt?

Alan M. Dershowitz, professor emeritus vid Harvard Law School, författare till ett trettiotal böcker, konstaterar: ”Vi behöver stärka vårt inflytande.” (Jewish Press, 28 mars 2019)

Med adress till det amerikanska folket hävdar han: ”Judar har medfört enorma – oproportionerliga – bidrag till USA:s framgång. I likhet med andra invandrare har judar medverkat till att förbättra vårt land: akademiskt, vetenskapligt, ekonomiskt, politiskt, militärt, medicinskt, juridiskt, teknologiskt och i många andra avseenden. Vi har förtjänat rätten att framstå som första klassens medborgare. Ingen annan grupp anklagas någonsin för att ha alltför mycket makt och inflytande. Detta falska påstående, som härrör från epoker och miljöer där judar hade föga eller inget inflytande, är en antisemitisk klyscha…

Historien har bevisat att judar behöver mera makt och inflytande än andra grupper för att kunna trygga sin säkerhet. Under 1930-talet och början av 1940-talet hade judarna moralen på sin sida men saknade makt och inflytande att rädda sex miljoner bröder och systrar undan systematiskt mord…

Israel måste ha starkare militär makt än summan av alla sina fiender och potentiella fiender. Som [Israels premiärminister] Benjamin Netanyahu insiktsfullt uttryckt saken: ’Sanningen är att om Israel lade ner vapnen, skulle det vara slut med Israel. Om araberna lade ner vapnen, skulle kriget vara slut’… Israel måste bli starkare, inte svagare, trots sin nuvarande militära överlägsenhet.

Elie Wiesel sade en gång att Förintelsens läxa är att ’vi måste tro på våra fienders hot, i högre grad än på våra vänners löften’.”

Trots att han är sekulär, citerar Dershowitz Psaltarens författare: ”HERREN ger makt åt sitt folk; HERREN välsignar sitt folk med frid” (29:11) och förklarar den synbarliga motsättningen mellan versens båda delar: ”Min tolkning är att denna underbara vers säger att ’Gud kommer att ge det judiska folket styrka, och endast genom styrka kommer man att uppnå Shalom, fred’…

Historien har bevisat att judar utan makt är prisgivna åt mänsklighetens äldsta fördomsfullhet. Denna må mildras, som under flera decennier efter Andra världskrigets slut, men den sticker ständigt upp sitt fula tryne, nu i England, Frankrike, Östeuropa och inom yttersta vänstern i USA. När judisk makt och judiskt inflytande används i fredens och rättvisans tjänst – så som sker idag – finns inget att skämmas över, enbart en källa till stolthet.”

Faktum är att ingen annan nation, inget annat folk, under historiens gång blivit så konsekvent utsatt och förföljt som judarna. Och ändå har de inte gått förlorade.

När allt kommer omkring inser vi därför att judarnas överlevnad inte bara beror på deras egna insatser. ”Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min Ande, säger HERREN Sebaot” (Sak. 4:6). Gud har sannerligen genom tiderna välsignat Israels folk och nation på ett sätt som trotsar mänsklig logik. Detta är den enda trovärdiga förklaringen till vår existens – ett levande mirakel!

– Red.