Artiklar

Utvald för välsignelser, lidande och seger!


Dr. Herbert Hillel Goldberg

Dr. Herbert Hillel Goldberg

Vårt oändliga universums Skapare har bland sina varelser på vår lilla planet utvalt ett folk att vara sina budbärare till alla dess invånare. Han fann denna ättelängd i de rättfärdiga Abraham, Isak och Jakob – och han bestämde dess namn: Israel! Han lade faktiskt in en hänvisning till sig själv i de två avslutande bokstäverna, vilket är huvudanledningen till att Guds främsta fiende och otaliga andra fiender hatar detta folk.

Välsignelser

Gud sade till Abraham, Isak och Jakob: ”I dig och din avkomma skall alla släkter, alla folkslag, på jorden bli välsignade” (1 Mos. 12:3; 26:4; 28:14).

Detta skriver jag främst till judar och kristna som delar samma bibliska rötter. Men kan då någon med bibel- eller världshistorisk kunskap vara okunnig om de gudomliga välsignelser som kommit alla jordens folk till del genom denna förmedlare, Israel?

Redan från början presenteras Gud som hela mänsklighetens kärleksfulle Fader, som proklamerar shalom, fred, åt alla som älskar fred, som skänker godhet och skönhet åt hela världen. Denne ende sanne Gud befaller inte människan att döda eller ens hata dem som vägrar ta emot hans underbara gåvor. Vi läser: ”Smaka och se att HERREN är god. Salig är den människa som flyr till honom” (Ps. 34:9).

Var kan vi läsa detta? I Guds heliga ord. Vilket leder till nästa faktum: Denne kärleksfulle Guds ord, som skall spridas över världen, anförtros åt judarna. ”Han har förkunnat sitt ord för Jakob, sina stadgar och bud för Israel. Så har han inte gjort för något hednafolk; de känner inte hans domslut” (Ps. 147:19-20). Också aposteln Paulus sade: ”Guds ord har anförtrotts åt dem” (Rom. 3:2). Tänk på de tio Guds bud som den Allrahögste personligen överräckte åt Mose. Är de inte idag välkända i hela världen? Och för våra katolska vänner, S:t Petrus uttryckte det sålunda: ”Ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud” (2 Petr. 1:21).

”HERRENS domslut är sanna; de är alla rättfärdiga. De är dyrbarare än guld, än mängder av fint guld. De är sötare än honung, än renaste honung” (Ps. 19:10-11). ”Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig” (119:105). Vilken kristen kan förneka att Jesus var jude? Sade inte världens vördade Frälsare: ”Frälsningen kommer från judarna” (Joh. 4:22)? Är det judiska folket en välsignelse enbart för judar? Utgör inte de judiska patriarkerna, profeterna och andra individerna i Bibeln fortfarande en välsignelse för såväl judar som icke-judar runt om i världen?

Det judiska folket har alltjämt en mycket betydelsefull roll som Guds budbärare till hela mänskligheten inför framtidens världsomspännande händelser!

Judiskt lidande

Varje år läser vi i Haggadah (hebr.: Uppläsning) dessa ord i samband med pesach[påsk]-firandet: ”I varje generation står någon upp för att förgöra oss.” Såväl Bibeln som historieböckerna berättar om fiendskapen gentemot Israel. Vi bör redan från början besinna att Guds fiende också är vår allra värste fiende, eftersom det var via judarna som Satan åsamkades störst skada. Det är också onekligen så att den som är fientlig mot judarna samarbetar med den Onde.

Trots att jag själv är överlevande från Förintelsen skall jag inte uppehålla mig vid de grymheter som min familj och jag utsattes för av nazisterna i det ockuperade Polen. Också själva minnet är plågsamt. Jag såg med egna ögon hur mordiska dåd begicks av tyska grannar och f.d. respektabla kyrkobesökare, som bytt ut ”rättfärdighetens klädnad” mot SS-uniform.

Jag vill istället hänvisa till hur Bibeln rapporterar om något som har påtagliga likheter med det som händer i våra dagar. I Psaltaren 83:1-8 berättas om de hatiska hedningarna som var Guds fiender (v. 3), konspirerade mot hans folk (v. 4), sade: ”Kom, vi utrotar dem, så att de inte mer är ett folk och så att ingen mer tänker på Israels namn” (v. 5) och ”sluter förbund mot dig [mot Gud] (v. 6). Bland dessa grupper fanns även ”ismaeliter” [araber] och ”filistéer” (v. 7-8).

Ser det inte likadant ut även idag? Araberna önskar utradera Israel, ”palestinierna” (som falskeligen utger sig för att vara filistéer) hyser samma planer, och de får assistans av många länder. De förmenar Israel rätten att existera, är sammansvurna för att förinta alla judar och strävar efter att stjäla Det utlovade landet från de återvändande israeliterna. Diverse muslimska terrororganisationers grunddokument, artiklar och förordningar visar klart och tydligt deras avsikt och mål: ett slut på Israel!

Att likvidera Israel vore att förinta Mellanösterns enda demokrati. Palestinska araber har större frihet i Israel än i något arabland, och som medborgare har de samma rättigheter som kristna och judar.

För c:a 2.000 år sedan förekom ett annat försök att utradera Israel och Judéen, då av den romerske ockupanten kejsar Hadrianus. I sin strävan att förödmjuka judarna gav han Israel-Judéen namnet ”Palestina”, en påminnelse om filistéerna, som redan då varit försvunna ur historien i mer än 500 år.

I syfte att förleda världen började araberna i Israel att efter 1967 kalla sig själva ”palestinier” [filistéer]. Ännu märkligare är att världen accepterar en sådan historieförfalskande beteckning. Ofattbart nog stödjer FN, EU och på senare tid även USA, i sin komplott mot Guds utvalda folk Israel, dessa oäkta ”palestiniers” krav på en egen stat på judisk mark. Kan inte bibelläsande människor förstå att en sådan plan går emot den Heliga skrift? Och har de som känner historien svårt att inse att anspråken saknar rättslig grund?

Låt oss se på några av många bibelcitat: ”Så säger Herren, HERREN: Jag skall samla er från folken och föra er tillbaka från de länder dit ni har blivit kringspridda, och jag skall ge er Israels land” (Hes. 11:17). ”Ty se, dagar skall komma, säger HERREN, då jag skall göra slut på fångenskapen för mitt folk Israel och Juda, säger HERREN. Jag skall låta dem komma tillbaka till det land som jag gav åt deras fäder. Och de skall ta det i besittning” (Jer. 30:3). ”Dina barn skall vända tillbaka till sina egna gränser” (31:17). Kapitel 30-31 i profeten Jeremias bok framhåller i sin helhet fakta kring judarnas återvändande. Landet tillhör Gud själv. Israeliterna är dess förvaltare. Förvaltningen måste ske enligt bestämmelserna i Bibeln, i Torah – och endast judarna känner dessa. 

Bibeln nämner inte med ett enda ord någon arabisk eller ”palestinsk” stat på israelisk mark. T.o.m. upprättandet av det aldrig förut existerande Kungariket Jordanien på denna mark är ett felsteg. Och fastän 75% av dess invånare är araber från närområdet, s.k. palestinier, kräver världen ännu en ”palestinsk” stat. Hur mycket mer bibelfientliga och ologiska kan folken bli? Dagens Israel omfattar c:a 22.000 km2, medan arabstaterna besitter närmare 650 gånger så stort territorium. Israel har inte ockuperat en enda kvadratcentimeter arabisk sand.

Den judiska staten Israel har idag den största judiska befolkningen i världen, och många fler judar kommer att anlända i framtiden. Vem vågar sig på att förhindra uppfyllelsen av profetiorna?

Flera rabbiner har sagt mig att det anti-israeliska samarbete mellan många nationer som vi skådar idag, är en tydlig förberedelse inför angreppet mot de återvändande judarna, så som detta beskrivs i profeten Hesekiels kapitel 38-39: Magog-Gogs krig. Bland allt annat som utspelas bör vi noggrant iaktta vänskapen mellan Ryssland och Syrien-Iran samt Rysslands starka intresse för Mellanöstern.

FN har antagit fler resolutioner mot Israel än mot någon annan nation. Detta handlande pågår och kommer att öka. Den f.d. borgmästaren i New York, Ed Koch, har sagt: ”FN är en antisemitismens dypöl.” Gud säger: ”Frukta inte för människors smädelser; var inte rädd för deras hån” (Jes. 51:7). ”Om man sammangaddar sig mot dig, kommer det ingalunda från mig. De som sammangaddar sig mot dig skall falla för dig… Inget vapen som smids mot dig skall ha framgång, och varje tunga som upphäver sig mot dig skall du i domen döma skyldig” (54:15, 17).

Seger!

Mängden av beslut från världens ledare och auktoriteter mot den återfödda staten Israel, planerna på att konfiskera judisk mark för icke-israeliska ockupanters räkning, världsvid antisemitism, bojkotter och ekonomiskt avståndstagande, illojalitet eller svek från vänner Israel förlitat sig på, skulle verkligen kunna bli bekymmer för den judiska nationen. Men Israel har en trofast vän: självaste Skaparen av universum.

”Så säger HERREN, han som har satt solen till att lysa om dagen och månen och stjärnorna till att lysa om natten, i ordnad gång, han som rör upp havet så att dess böljor brusar, HERREN Sebaot är hans namn: Om denna ordning inte längre består inför mig, säger HERREN, först då skall Israels släkte upphöra att vara ett folk inför mig för alltid. Så säger HERREN: Om himlen därovan kan mätas och jordens grundvalar därnere kan utforskas, först då skall jag förkasta hela Israels släkte för allt vad de har gjort, säger HERREN” (Jer. 31:35-37).

Finns i hela världen någon bättre garanti för trygghet och säkerhet än Guds eget ord? Gud använder – nästan ofattbart – himlakropparna och sitt universums grunder såsom pant för sitt löfte. Sådan är den Allrahögstes, Allsmäktig Guds seger, och denna må vi betrakta som Israels seger!

I enkla ord, helt utan överdrifter, uttryckte sig Israels kung David sålunda: ”Andra förlitar sig på vagnar och hästar, men vi berömmer oss av HERRENS, vår Guds, namn. De sjunker ner och faller, men vi reser oss upp och blir stående” (Ps. 20:8-9).

”Gud är känd i Juda, i Israel är hans namn stort … hans boning på Sion” (76:2-3), ”för att mitt namn skall vara där” (2 Krön. 6:6), och ”Jerusalem skall kallas sanningens stad” (Sak. 8:3). Åtskilliga bibelverser bekräftar detta – vilket betyder det odelade Jerusalem! Han önskar ingen avgud i sin närhet (se 2 Mos. 20:3). ”Detta är Jerusalem som jag har satt mitt ibland hednafolken med länder runt omkring” (Hes. 5:5). ”Ty undervisning skall gå ut från Sion, HERRENS ord från Jerusalem” (Jes. 2:3; Mika 4:2).

Jag utmanar varje läsare att ta ställning för Gud och hans folk. Dina politiska, sekulära, affärsmässiga och t.o.m. religiösa ledare må rösta stick i stäv mot Guds rättesnören och mot hans utvalda folk Israel. De må tyckas kämpa för rättvisa och kanske t.o.m. ge ett mycket fromt intryck. Men i vår tid, när laglösheten tilltar och kärleken till Gud och hans vägar svalnar, är det viktigt att inte låta sig förledas av imitationer. Ta ställning för Bibelns ord. Välj Segerns sida, så kommer du att befinna dig på Hallelujasidan!